Jsme na facebooku

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY /uzavřením obchodu s těmito

 obchodními podmínkami kupující vyjadřuje souhlas/

 Platné pro prodej přístrojů a počítačových programů a zboží osobní

 potřeby pro firmy s identifikačním číslem 63167298 a 88655237.

 

                           I. Základní ustanovení

 1. Právní vztahy mezi firmou, (dále jen prodávající) a kupujícím dle 

 uzavřené kupní smlouvy týkající se koupě přístrojů a programů se řídí 

 těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

 

2. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Smluvní strany tímto

 zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.

 

                          II. Kupní cena, platební podmínky

 

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je 

 dána ceníkem prodávajícího, popřípadě snížena o stanovenou slevu.

 

2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti 

 kupní smlouvy přiměřeně jednostranně měněn podle situace na trhu. 

 

3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní 

 smlouvy.

 

4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho 

 

ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem,

 kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována 

 prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.

 

5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím paragon, který je 

 splatný v hotovosti, popřípadě faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy 

 dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání 

 fakturované částky na bankovní účet uvedený na faktuře. Prodejní doklad

 slouží zároveň jako záruční list.

 

6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po 

 splatnosti, a to za každý den prodlení.

 

7. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího

 k odpočtu slev poskytnutých na této faktuře.

 

                          III. Přeprava a balení

 

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu

 zboží kupující. Kupující může požádat prodávajícího o provedení přepravy 

 odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v 

 takovém případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.

 

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. 

 

                          IV. Dodání a převzetí zboží

 

1. Dodání zboží se uskutečňuje ze zahraničí po objednání kupujícím

 

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží (místo, čas bude vždy 

 upřesněn prodávajícím). V případě přání kupujícího lze zaslat zboží poštou.

 V tomto případě se na obchod pohlíží, jako by byl uzavřen v prodejních

 prostorách prodávajícího - kamenný obchod.

 Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu, resp. jakémukoli dopravci 

 provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno nakládat s dodaným 

 zbožím.

 

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa 

 dodání na místo určení (dle dispozice kupujícího) provede prodávající a to 

 vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání 

 zboží si zajišťuje kupující sám, a to na vlastní náklady.

 

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme 

 zboží v místě dodání zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro 

 kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající 

 povinen provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), 

 přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení z nákladního vozidla 

 prodávajícího nebo dodáním do místa určení dle dispozic kupujícího 

 prodávajícím.

 

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i 

 pokud se jedná o dopravce zboží pro kupujícího. Uvedením jména

 řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho  vozidla na dodacím

 listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.

 

                                            

                    V. Přechod vlastnického práva

 

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným 

 zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu vlastnických práv je 

 kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv 

 

omezení a podmínek odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v 

 prodlení se zaplacením kupní ceny.

 

                           VI. Záruka, vrácení zboží

 

Prodejce není internetovým obchodem, tudíž se na prodejce nevztahují

 zásady pro vrácení zboží podle internetového obchodu §1820 a následující

 NOZ. Generátory vodíku a ostatní láhve na pití vody a nápojů

 nelze vrátit z důvodu odstoupení od smlouvy jelikož zboží je zařazeno

 do vy-jímky z hygienických důvodů podle §1837 písmeno g) NOZ.

 Záruka se nevztahuje na přístroje a programy, které byly otevřeny,

 přeinstalovány nebo bylo do nich jakkoliv zasahováno jiným než 

 autorizovaným servisem, který zabezpečuje prodávající. 

 Prodávající poskytne záruku za jakost a funkčnost přístrojů a programů a to 

 po dobu jednoho roku u přístrojů a programů při dodržení těchto všeobecných 

 zásad a podmínek (tato smluvní záruční doba je dobou, kdy se dá zboží vrátit

 do zahraničí dodavateli z důvodu nefunkčnosti). Na vady způsobené 

 nedbalostí nebo úmyslem se záruka nevztahuje. Kupující je povinen

 dodržovat pokyny uvedené v návodech na použití. Přednostní a jediné

 řešení je oprava servisem, který zabezpečuje dovozce a prodejce.

 

                           VII. Reklamace

 

1. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou nejpozději

 do sedmi dní ode dne převzetí zboží. Kupující vystaví reklamační list.

 Reklamační list musí obsahovat tyto údaje:

- důvod vrácení zboží

- číslo výrobku

- název výrobku

- reklamované množství kg/ks

- datum vystavení reklamačního listu

- podpis zástupce odběratele

 

Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva kupujícího vůči

 prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za vady (§1920 a násl. NOZ).

 Náklady na dopravu za účelem reklamace zpět k prodejci hradí kupující.

 Je zakázáno neodborně manipulovat, neodborně zasahovat, otevírat a

 jinak poškozovat přístroje, nebo se chovat v rozporu s pokyny uvedenými

 v návodech k použití (§2170 NOZ). Veškeré opravy zajišťuje prodejce.

 Je-li vada po dobu záruky odstranitelná, může se nabyvatel domáhat

 buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.

 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může 

 nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z

 ceny (§1923 NOZ). Toto ustanovení neplatí pro vady způsobené úmyslně

 nebo neúmyslně odběratelem tedy i nedodržením pokynů v návodech.

 V případě neuznané reklamace pro vady způsobené úmyslně

 nebo neúmyslně odběratelem (nedodržením pokynů v návodech

 které naplňují právní důvod zániku povinnosti podnikatele vůči

 spotřebiteli - §1864 odst 2., a to v době úmyslného nebo neúmyslného

 poškození zboží, tedy v době před uplatněním neoprávněné reklamace),

 kupující nahradí zpětné poštovné a náklady na neuznanou reklamaci

 (§2170 NOZ) a náklady spojené s reklamací (náklady na servisní opravu

 a náklady firmy dodavatele s neoprávněnou reklamací spojené). Jedná se

o využití práva zádržného prodávajícím (poskytovatele služby) podle

§1395 a o dobírce nebo vyplacení  nákladů za provedenou objednanou

opravu nebo revizi. Na tato skutečnosti bude kupující (objednatel služby)

zvlášť písemně upozorněn.

 

 Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od

 uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava byla provedena, a byla-li

 provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

Za nevyzvednutí se považuje i nevyzvednutí zásilky objednatelem zaslané 

zhotovitelem i na dobírku za cenu opravy nebo nákladů na revizi, v případě,

že sám objednatel závadu způsobil a to vědomě nebo nedbalostí.

Neučiní-li tak, je povinen zaplatit skladné 50,-Kč/den.

Nevyzvedne-li si objednatel zboží včas, je povinen zaplatit skladné a to

50,-.Kč za každý den. Nevyzvedne li si objednatel zboží do jednoho měsíce,

kdy je povinen věc vyzvednout, má zhotovitel právo po uplynutí této lhůty

věc prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel

objednateli výtěžek prodeje (pokud nějaký bude…) po odečtení ceny opravy

nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje.

Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

 

                          VIII. Ostatní práva a povinnosti 

 

Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu. 

 Poskytnutá záruka je smluvní 6 (baterie), 12 nebo 24 měsíců, při 

 dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.

 (zkrácená záruka je dána obchodními podmínkami dodavatele)