Jsme na facebooku

Obchodní podmínky a ochrana OÚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY /uzavřením obchodu s těmito

 obchodními podmínkami kupující vyjadřuje souhlas/

 Platné pro prodej přístrojů a počítačových programů a zboží osobní

 potřeby pro firmy s identifikačním číslem 63167298 a 88655237.

 

                           I. Základní ustanovení

 1. Právní vztahy mezi firmou, (dále jen prodávající) a kupujícím dle 

 uzavřené kupní smlouvy týkající se koupě přístrojů a programů se řídí 

 těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

 

2. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Smluvní strany tímto

 zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.

 

                          II. Kupní cena, platební podmínky

 

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je 

 dána ceníkem prodávajícího, popřípadě snížena o stanovenou slevu.

 

2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti 

 kupní smlouvy přiměřeně jednostranně měněn podle situace na trhu. 

 

3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní 

 smlouvy.

 

4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho 

 

ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem,

 kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována 

 prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.

 

5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím paragon, který je 

 splatný v hotovosti, popřípadě faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy 

 dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání 

 fakturované částky na bankovní účet uvedený na faktuře. Prodejní doklad

 slouží zároveň jako záruční list.

 

6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po 

 splatnosti, a to za každý den prodlení.

 

7. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího

 k odpočtu slev poskytnutých na této faktuře.

 

                          III. Přeprava a balení

 

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu

 zboží kupující. Kupující může požádat prodávajícího o provedení přepravy 

 odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v 

 takovém případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.

 

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. 

 

                          IV. Dodání a převzetí zboží

 

1. Dodání zboží se uskutečňuje ze zahraničí po objednání kupujícím

 

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží (místo, čas bude vždy 

 upřesněn prodávajícím). V případě přání kupujícího lze zaslat zboží poštou.

 V tomto případě se na obchod pohlíží, jako by byl uzavřen v prodejních

 prostorách prodávajícího - kamenný obchod.

 Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu, resp. jakémukoli dopravci 

 provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno nakládat s dodaným 

 zbožím.

 

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa 

 dodání na místo určení (dle dispozice kupujícího) provede prodávající a to 

 vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání 

 zboží si zajišťuje kupující sám, a to na vlastní náklady.

 

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme 

 zboží v místě dodání zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro 

 kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající 

 povinen provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), 

 přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení z nákladního vozidla 

 prodávajícího nebo dodáním do místa určení dle dispozic kupujícího 

 prodávajícím.

 

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i 

 pokud se jedná o dopravce zboží pro kupujícího. Uvedením jména

 řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho  vozidla na dodacím

 listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.

 

                                            

                    V. Přechod vlastnického práva

 

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným 

 zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu vlastnických práv je 

 kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv 

 

omezení a podmínek odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v 

 prodlení se zaplacením kupní ceny.

 

                           VI. Záruka, vrácení zboží

 

Prodejce není internetovým obchodem, tudíž se na prodejce nevztahují

 zásady pro vrácení zboží podle internetového obchodu §1820 a následující

 NOZ. Generátory vodíku a ostatní láhve na pití vody a nápojů

 nelze vrátit z důvodu odstoupení od smlouvy jelikož zboží je zařazeno

 do vy-jímky z hygienických důvodů podle §1837 písmeno g) NOZ.

 Záruka se nevztahuje na přístroje a programy, které byly otevřeny,

 přeinstalovány nebo bylo do nich jakkoliv zasahováno jiným než 

 autorizovaným servisem, který zabezpečuje prodávající. 

 Prodávající poskytne záruku za jakost a funkčnost přístrojů a programů a to 

 po dobu jednoho roku u přístrojů a programů při dodržení těchto všeobecných 

 zásad a podmínek (tato smluvní záruční doba je dobou, kdy se dá zboží vrátit

 do zahraničí dodavateli z důvodu nefunkčnosti). Na vady způsobené 

 nedbalostí nebo úmyslem se záruka nevztahuje. Kupující je povinen

 dodržovat pokyny uvedené v návodech na použití. Přednostní a jediné

 řešení je oprava servisem, který zabezpečuje dovozce a prodejce.

 

                           VII. Reklamace

 

1. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou nejpozději

 do sedmi dní ode dne převzetí zboží. Kupující vystaví reklamační list.

 Reklamační list musí obsahovat tyto údaje:

- důvod vrácení zboží

- číslo výrobku

- název výrobku

- reklamované množství kg/ks

- datum vystavení reklamačního listu

- podpis zástupce odběratele

 

Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva kupujícího vůči

 prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za vady (§1920 a násl. NOZ).

 Náklady na dopravu za účelem reklamace zpět k prodejci hradí kupující.

 Je zakázáno neodborně manipulovat, neodborně zasahovat, otevírat a

 jinak poškozovat přístroje, nebo se chovat v rozporu s pokyny uvedenými

 v návodech k použití (§2170 NOZ). Veškeré opravy zajišťuje prodejce.

 Je-li vada po dobu záruky odstranitelná, může se nabyvatel domáhat

 buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.

 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může 

 nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z

 ceny (§1923 NOZ). Toto ustanovení neplatí pro vady způsobené úmyslně

 nebo neúmyslně odběratelem tedy i nedodržením pokynů v návodech.

 V případě neuznané reklamace pro vady způsobené úmyslně

 nebo neúmyslně odběratelem (nedodržením pokynů v návodech

 které naplňují právní důvod zániku povinnosti podnikatele vůči

 spotřebiteli - §1864 odst 2., a to v době úmyslného nebo neúmyslného

 poškození zboží, tedy v době před uplatněním neoprávněné reklamace),

 kupující nahradí zpětné poštovné a náklady na neuznanou reklamaci

 (§2170 NOZ) a náklady spojené s reklamací (náklady na servisní opravu

 a náklady firmy dodavatele s neoprávněnou reklamací spojené). Jedná se

o využití práva zádržného prodávajícím (poskytovatele služby) podle

§1395 a o dobírce nebo vyplacení  nákladů za provedenou objednanou

opravu nebo revizi. Na tato skutečnosti bude kupující (objednatel služby)

zvlášť písemně upozorněn.

 

 Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od

 uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava byla provedena, a byla-li

 provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

Za nevyzvednutí se považuje i nevyzvednutí zásilky objednatelem zaslané 

zhotovitelem i na dobírku za cenu opravy nebo nákladů na revizi, v případě,

že sám objednatel závadu způsobil a to vědomě nebo nedbalostí.

Neučiní-li tak, je povinen zaplatit skladné 50,-Kč/den.

Nevyzvedne-li si objednatel zboží včas, je povinen zaplatit skladné a to

50,-.Kč za každý den. Nevyzvedne li si objednatel zboží do jednoho měsíce,

kdy je povinen věc vyzvednout, má zhotovitel právo po uplynutí této lhůty

věc prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel

objednateli výtěžek prodeje (pokud nějaký bude…) po odečtení ceny opravy

nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje.

Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

 

                          VIII. Ostatní práva a povinnosti 

 

Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu. 

 Poskytnutá záruka je smluvní 6 (baterie), 12 nebo 24 měsíců, při 

 dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.

 (zkrácená záruka je dána obchodními podmínkami dodavatele)

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ze dne 25. 05. 2018

I. Úvodní ustanovení

II. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů

III.  Práva Zákazníka související se zpracováváním

IV. Závěrečná ustanoven


 

I. Úvodní ustanovení

1. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady “)

2. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout zákazníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Správcem a provozovatelem Salon-Naturi.cz je Mgr. Daniel Tylš, IČ: IČO:88655237 a Liliana Tylšová, oba sídlem: Mládežnická 1646, 43111 Jirkov. IČ: 63167297, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zákazníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný elektronický formulář z webu Provozovatele nebo zašle písemně nebo elektronicky objednávku se svými osobními údaji.
 • Osobními údaji je nyšleno:
 • Jméno a příjmení
 • Email (login)
 • Telefon
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
 • Oblíbená aktivita
 • Fotografie
 • IP adresa
 • Cookies

 Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

4. Provozovatel je společnost obchodující s prostředky pro osobní potřebu a hygienu a za tímto účelem provozuje www stránky: salon-naturi.cz , v rámci, kterého jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou případně vrácením produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
 • za účely uvedenými níže

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti:

 • s registrací do věrnostního programu
 • s registracemi do soutěží
 • s marketingovými aktivitami Provozovatele
 • s vyřizováním dotazů, hodnocením a recenzemi produktů

 

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejmohou být zpracovávány dalšími zpracovateli, jelikož správce vše vyřizuje sám. 

 

II. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 

 • Na Zákazníky, se vztahuje Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy v této souvislosti vydané.
 • Zákazník bere na vědomí, že poskytnutím svých údajů nebo odesláním vyplněného elektronického formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.
 • Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, na formuláři objednávky zboží nebo služby, není možné uzavřít kupní smlouvu / objednávku s Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 • Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Zákazníka vyžadován souhlas. Pokud Zákazník neudělí Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby
 • Osobní údaje, z formulářů objednávky zboží nebo služby, budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu
 • V případě uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele
 • Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 • Osobní údaje, z formulářů registrace do soutěže, budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, a to za účelem registrace do soutěže po dobu následujících 6 měsíců po ukončení soutěže pro případ sporu o výsledcích soutěže, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.
 • Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 8 Správce Osobní údaje zlikviduje.
 • Osobní údaje, z formulářů hodnocení a recenzí produktů, budou zpracovávány po dobu nabídky produktu, a to za účelem oprávněných zájmů Správce.
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem dotazu Zákazníka na Správce, budou zpracovávány a uchovávány do okamžiku zodpovězení dotazu
 • Zákazník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 • Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 • Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 • Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, zejména profilováním
 • Zákazník bere na vědomí, že společnost Salon-Naturi.cz na svých webových stránkách používá pixelové tagy beacons za účelem sledování efektivity webových stránek

 

III.  Práva Zákazníka související se zpracováváním

1. Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci

2. Zákazník má dále právo:

 • Být informován o zpracování svých Osobních údajů

             i.      Zákazník je oprávněn od Správce požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Zákazník právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Správce, o výčtu práv Zákazníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

            ii.      Pokud Správcel hodlá dále Osobní údaje Zákazníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Zákazníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

 • Požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům

Zákazník je od Správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Zákazníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Zákazníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Na opravu poskytnutých Osobních údajů

             i.      Pokud došlo na straně Zákazníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Zákazník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Zákazník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

             i.      V určitých stanovených případech má Zákazník právo požadovat, aby Správce Osobní údaje Zákazníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Zákazník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Zákazníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Zákazníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Zákazník detailně informován.

 • Na omezení zpracování Osobních údajů

             i.      Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Zákazník měl pocit, že Správcel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Zákazník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

             i.      Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Tylšová Liliana, Mládežnická 1646, 43111 Jirkov, nebo elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Tylšová Liliana, Mládežnická 1646, 43111 Jirkov, nebo elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. re marketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy

9. V důsledku těchto aktivit Správce bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

IV. Závěrečná ustanoven

 

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25. 05. 2018.